ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) si Vás tímto dovolujeme informovat a poučit o Vašich právech a našich povinnostech tak, jak vyplývají z GDPR a ZOOUpři poskytování realitních služeb či získaných prostřednictvím internetového portálu www.spinreality.cz.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude prováděno správcem, Martinem Petrovickým, IČ: 88598071, se sídlem nám. Nerudovo 88/5 Staré Město, 460 01 Liberec („Správce“) a dále subjekty, u kterých je tak nezbytné s ohledem na naplnění účelu smlouvy, zejména orgány státní moci (např. katastrální úřad) a dále osoby zajišťující právní, daňové nebo jiné poradenské služby v souvislosti s realitními transakcemi (obchodní banky, poskytovatelé online platebních systémů a držitelé poštovní licence nebo jiní poskytovatelé přepravních služeb).

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat pouze osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány.

Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel.

A.             Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním realitních služeb

V případě poskytování realitních služeb budou zpracovávány tyto osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo), a to pro účely přípravy realitní smlouvy a plnění zákonných povinností (zejména AML zákon).

B.             Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou / nabídkou skrze webový formulář

Pokud použijete za účelem poptávky či nabídky zcizení, směny či nájmu nemovitostí webový formulář na internetovém portálu www.spinreality.cz. či odesláním dotazu na příslušnou e-mailovou adresu uvedenou na na internetovém portálu www.spinreality.cz. (sekce „Kontakt“) bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje jakožto potencionálního klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Po zpracování příslušné poptávky může Správce výše uvedené osobní údaje použít dále pro účely týkající se realizované nabídky / či poptávky. V tomto případě máte právo na výmaz či být zapomenuti, přičemž tyto požadavky můžete směřovat e-mailem na e-mailovou adresu info@spinreality.cz

C.             Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Správce využívá při provozu webového portálu cookies, kterými se rozumí soubory ukládané na koncovém zařízení uživatele Správcem nebo třetími osobami pro účely ukládání informací o prohlížení webového portálu, rozsahu prohlédnutých podstránek, délku připojení, jazykového nastavení a dalších. Cookies jsou využívány průběhu dalších návštěv webového portálu uživatelem pro usnadnění prohlížení webového portálu. Nastavení rozsahu využívaných cookies lze provést změnou nastavení prohlížeče uživatele.

Více informací najdete na stránce „Informace o zpracování cookies“.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Správce zpracovává, jsou získávány na základě:

 • Vámi případně uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)
 • od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje bude Správce zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel. Doba zpracování je určena buď v rámci Vámi poskytnutého souhlasu, v uzavřené smlouvě nebo je stanovena obecně závazným právním předpisem. V žádném případě ale nepřekročí dobu deseti (10) let od data poskytnutí osobních údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY

Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce osobami pověřenými Správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění:

Právo na informace:

 • rozsahu a účelu zpracování
 • době zpracovávání
 • zdroji osobních údajů
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • profilování osobních údajů

Další práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Správce zpracovává;
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Správce.


Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně či e-mailem u Správce, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

info@spinreality.cz

Pokud se budete domnívat, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Pokud by Správce na Vaši žádost nereflektoval, máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.